Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi predajcom FB- Šport (Ďalej len "predávajúci") a jej zákazníkmi (ďalej len "kupujúci").

1. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi predajcom FB- Šport a jej zákazníkmi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje oboznámenie sa týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok, a potvrdzuje, že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

1.1. Predávajúci
Predávajúci- podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka, alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby alebo jeho splnomocnenec.

Predávajúci:
FB- Šport, Mgr. Jaroslav Florek, IČO 45936943, so sídlom Závodná 264/5, 027 43 Nižná

, Živnostenský list vydaný dňa 1.12.2010 pod sp.č.: OŽP - B/2010/05001-2, reg. č. 560-15535

1.2. Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

1.3. Kupujúci
Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.4. Kúpna zmluva
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky www.fbsport.sk, florbaovyobchod.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SKRATKE
• Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
- V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
- Všetci pracovníci FB - Šport Mgr. Jaroslav Florek, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
• Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.
- Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
- Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.
- Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení tovaru zamestnancom FB - Šport Mgr. Jaroslav Florek preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás.
Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1.www.florbalovyobchod.sk
FB - Šport Mgr. Jaroslav Florek
Závodná 264/5

027 43 Nižná

IČO: 45936943

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.fbsport.sk a www.florbalovyobchod.sk


DPD Slovensko
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 821 04 Bratislava
Tel: 18 373 (v pracovné dni 8:00-18:00) + 421 2 44 45 14 19 Fax.: + 421- 2 -44 44 25 56 e-mail: dpd@dpd.sk
IČO: 35834498 Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B


• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.florbalovyobchod.sk
• Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
• Fakturačné údaje
- Meno a priezvisko / Obchodný názov*
- Adresa trvalého bydliska / sídla*
- IČO*, DIČ*
• Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
- Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
• Kontaktné údaje
- Meno kontaktnej osoby*
- Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
• Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
- Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
• Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
*) Iba pre registrácie firiem
• Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
• Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Partnerská kuriérska spoločnosť:
DPD Slovensko.
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
• Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
• Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
• Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
• Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
• Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
• Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.florbalovyobchod.sk v časti "XY (napr. Môj profil)".
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú násladne vymazané.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@florbaovyobchod.sk písomne alebo osobne na adrese Medvedzie 155, Tvrdošín 02744 (iba pokial bol tovar zakupený cez www.florbalovyobchod.sk)
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
3. Otváracia doba
Internetový obchod www.florbalovyobchod.sk : 24hodín denne, 7 dní v týždni.
Predávajúci si vyhradzuje právo vyexpedovať tovar, objednaný v čase dovolenky zamestnancov po jej skončení. Čas dovolenky bude vopred oznámený na internetovej stránke www.florbalovyobchod.sk.
4. Cena
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH a recyklačného poplatku, bez poplatkov za dopravu. Pre zákazníka je platná cena, ktorá je uvedená v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovaru na www.florbalovyobchod.sk nové ceny sú platné momentom ich zverejnenia. Zmena ceny neplatí na už objednaný tovar.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená.
Predávajúci ponúkne kupujúcemu tovar za cenu správnu. Kupujúci má v tom prípade právo do kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. Objednávanie
Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie registračného a objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť obsah objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.
6. Platobné podmienky
a) Platba v hotovosti na výdajnom mieste
b) Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)
c) Platba vopred bankovým prevodom
7. Dodacie podmienky
Tovar je posielaný prostredníctvom Slovenská pošta, a. s. formou listu alebo balíka. Lehota prepravy je najneskôr do 3 dní od podania na pošte. Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.
8. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
9. Odstúpenie od zmluvy
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Suma za vrátený tovar Vám bude odoslaná najneskôr do 14 dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Prepravné náklady za dodanie tovaru sa nevracajú.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
10. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. júna 2011 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
florbalovobchod.sk